ห้องปฎิบัติการตรวจวินิจฉัย

การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นับว่ามีบทบาทสำคัญมากในการช่วยแพทย์วินิจฉัยความผิดปกติของผู้ป่วย รวมถึงติดตามผลการรักษาให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ ส่งผลให้ผู้ป่วยหรือผู้มาใช้บริการของทางโรงพยาบาล ได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพและความสะดวกรวดเร็ว

1. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (LABORATORY MANAGEMENT SYSTEM)

2. นวัตกรรมในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (INNOVATIVE FOR LABORATORY)

3. คุณภาพและความไว้วางใจ (QUALITY AND LOYALTY)

4. ตรวจสอบผลการตรวจวินิจฉัย (SR. Laboratory) RaxCheckpoint

ห้องปฎิบัติการตรวจวินิจฉัย

เวลาให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง