ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียมให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อขจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายผู้ป่วยโดยถูกต้องตามมาตรฐาน ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยโรคไต ภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน พร้อมรับคำแนะนำในการดูแลตนเองหลังจากเข้ารับบริการ และหลังฟอกเลือดผู้ป่วยมีความสุขสบาย มีความพึงพอใจมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการดูแลรักษาระดับมาตรฐานระดับสากล

การรักษาและบริการ

  • การบริการมีจำนวนเตียง 7 เตียง (สำรอง 1 เครื่อง : กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง)

  • เครื่อง Fresenius 4008S จำนวน 8 เครื่อง (สำรอง 1 เครื่อง : กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง)

  • ระบบล้างไตที่ใช้การกรองน้ำไร้รังสีแบบ Reverse osmosis

  • ระบบดักกรองแบบ Polysulfone high และ low flux

  • การรักษาโดยใช้สารไบคาร์บอเนต

  • การรักษาโดยใช้ยากลุ่มอนุพันธ์เฮพาริน

  • การรักษาด้วยยา Recombinant human erythropoietins สำหรับโรคโลหิตจาง

  • ดำเนินการรักษาภายใต้การดูแลของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฟอกไตที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี

  • มีการรับฟอกเลือดกรณีฉุกเฉินได้ทันที่โดยมีทีมพร้อม และร่วมกันดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่ ไอซียู

  • ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล

เวลาให้บริการศูนย์ไตเทียม