ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ให้บริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคอยให้คำแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยผู้ใช้บริการสามารถที่จะเลือกตรวจสุขภาพได้ตามความเหมะสมกับเพศ อายุ และสภาพร่างกาย พร้อมการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางทุกด้านกรณีพบปัญหาสุขภาพ รวมไปถึงการจัดรูปแบบของบริการตรวจสุขภาพตามความต้องการของผู้ใช้บริการหลัก ได้แก่

ด้วยรูปแบบการบริการแบบ one stop service แปรผลตามมาตรฐานสากลและรูปแบบการรายงานผลที่เข้าใจง่าย


การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ

จำเป็นต้องงดน้ำและอาหารเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

เปิดให้บริการ

Sunday/อาทิตย์ 08:00-16:00

Monday/จันทร์ 08:00-17:00

Tuesday/อังคาร 08:00-17:00

Wednesday/พุธ 08:00-17:00

Thursday/พฤหัสบดี 08:00-17:00

Friday/ศุกร์ 08:00-17:00

Saturday/เสาร์ 08:00-16:00