คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยทางอายุรกรรม รวมทั้งรักษาโรคติดเชื้อ, โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ, โรคไต, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคระบบประสาทและสมอง, โรคระบบทางเดินหายใจและปอด, โรคเลือด, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, โรคทรวงอก โดยอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย อีกทั้งการให้คำแนะนำ ปรึกษา ป้องกันโรครวมถึงแนะนำการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้หรือผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยให้มีชีวิตที่ยืนยาว และมีพลานามัยที่สมบูรณ์ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดี

คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง

เวลาให้บริการ

Sunday/อาทิตย์ 08:00-23:00

Monday/จันทร์ 08:00-23:00

Tuesday/อังคาร 08:00-23:00

Wednesday/พุธ 08:00-23:00

Thursday/พฤหัสบดี 08:00-23:00

Friday/ศุกร์ 08:00-23:00

Saturday/เสาร์ 08:00-23:00