โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

Power Of Women ผู้หญิงสตรองเริ่มต้นด้วยตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี  
#ตรวจพบในระยะเริ่มแรกมีอัตราการรอดชีวิตสูง